Kalendarium roku szkolnego 2022/2023

PODZIAŁ  ROKU  SZKOLNEGO  NA  PÓŁROCZA

I półrocze

01.09.2022—15.01.2023

II półrocze

30.01.2023—23.06.2023

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych i nagannych miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną

do 15.11.2022 —  4 klasa LO

do 12.12.2022 — SP, LO

Informacja dla uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach tydzień przed konferencją klasyfikacyjną

do 08.12.2022 —  3 klasa LO

do 05 .01.2023 — SP, LO

Wystawienie ocen śródrocznych
i wpisanie ich do dziennika

14.12.2022 — 4 klasa LO

11.01.2023 — SP, LO

Informacja dla uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych (końcowych)
ocenach niedostatecznych i nagannych

do 20.03.2023 — 4 klasa LO

do 15.05.2023 — SP, LO

Informacja dla uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach

do 13.04.2023 — 4 klasa LO

do 08.06.2023 — SP, LO

Wystawienie ocen rocznych (końcowych)
i wpisanie ich do dziennika

do 20.04.2023 — 4 klasa  LO

do 15.06.2023 — SP, LO

KONFERENCJE

25.08.2022

Konferencja — rozpoczynająca rok szkolny 2022/23

30,31.08.2022

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

15.09.2022

Konferencja — przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, opiniowanie planów pracy zespołów zadaniowych, przedmiotowych, logopedy, biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa, świetlicy szkolnej, sprawy bieżące

22.09.2022, godz 15.00

16.00 zebrania z rodzicami

Program wychowawczo — profilaktyczny, Program doradztwo zawodowe

06.10.2022

Konferencja — wyniki diagnozy na wejściu, wyniki egzaminu ósmoklasisty, maturalnego opiniowanie wniosków do nagrody dyrektora, omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych, sprawy bieżące

24.11.2022

Konferencja szkoleniowa, omówienie spraw dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące

15.12.2022

Konferencja klasyfikacyjna dla klas czwartych LO

12.01.2023

Konferencja klasyfikacyjna

02.02.2023

Konferencja podsumowująca I półrocze

23.03.2023

Konferencja — projekt organizacyjny

20.04.2023

Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych LO

20.04.2023

Konferencja — przedstawienie planów wynikowych, egzaminów wewnętrznych, omówienie spraw dydaktyczno-wychowawczych, sprawy bieżące

15.06.2023

Konferencja klasyfikacyjna — zatwierdzenie szkolnego zestawu podręczników, konferencja klasyfikacyjna, sprawy bieżące

23.06.2023

Konferencja podsumowująca II półrocze

24.08.2023

Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2022/23

 EGZAMINY

23.05.2023 — język polski

24.05.2023 — matematyka

25.05.2023 — język obcy nowożytny

Egzamin  ósmoklasisty

03.07.2023

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom

06.07.2023

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji

06.07.2023

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

04.05.2023

Egzamin maturalny — język polski pp

05.05.2023

                

Egzamin maturalny — język angielski  pp

08.05.2023

Egzamin maturalny — matematyka pp

09.05.2023

Egzamin maturalny — język angielski  pr

12.05.2023

Egzamin maturalny — matematyka pr

17.05.2023

Egzamin maturalny — język polski pr

16.05.2023

Egzamin maturalny — geografia  pr

18.05.2023

Egzamin maturalny — historia  pr

07.07.2023

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 

Do 07.07.2023

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

07.07.2023

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach ( godzina 12:00)

21.08.2023

Poprawkowy egzamin maturalny (godzina 9.00) — część ustna

22.08.2023

Poprawkowy egzamin maturalny (godzina 9.00) — część pisemna

08.09.2023

Przekazanie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego (godzina 9.00), wydanie świadectw, aneksów

ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

22.09.2022

Zebranie z rodzicami, konsultacje dla rodziców

17.11.2022

Konsultacje dla rodziców

08.12.2022

Zebranie z rodzicami, konsultacje dla rodziców

30.03.2023

Zebranie z rodzicami

18.05.2023

Zebranie z rodzicami, konsultacje dla rodziców

DNI  WOLNE

23—31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

16—29.01.2023

Ferie zimowe

06—11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

09.06.2023

Dzień wolny po Bożym Ciele

DNI  WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Szkoła Podstawowa

Dni wolne tylko dla uczniów
Szkoły Podstawowej — 
24—26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty — język polski

Egzamin ósmoklasisty — matematyka

Egzamin ósmoklasisty — język angielski

31.10.2022

02.05.2023

09.06.2023

Liceum Ogólnokształcące

Dni wolne tylko dla uczniów
XX Liceum Ogólnokształcącego

Egzamin maturalny z języka polskiego 

04.05.2023

Egzamin maturalny z języka angielskiego            

05.05.2023

Egzamin maturalny z matematyki

08.05.2023
31.102022
02.05.2023
09.06.2023

DNI OTWARTE W ZESPOLE

17.11.2022

30.03.2023

Dni otwarte Zespołu