Kontrole

logotyp_bip02

Kontrole 2013/2014
1.    W dniu 31 października 2013r. została przeprowadzona kontrola przez Urząd Kontroli Skarbowej  w Katowicach .
Tematyka kontroli: Prawidłowość danych wskazanych w SIO stanowiących podstawę wyliczenia subwencji oświatowej w latach 2009 – 2010.
2.    W dniu 14 listopada 2013 r. została przeprowadzona kontrola przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Tematyka kontroli: Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji z dnia 16.06.2013 r. zn.NS – HD 9220.62.2013.
3.    W dniu 22 listopada 2013 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Kontrola doraźna.
4.    W dniu 24 stycznia 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Ustalenie harmonogramu ewaluacji zewnętrznej.
5.    W dniu 04 – 06 lutego 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Ewaluacja zewnętrzna. Kontrola w przedszkolu.
6.    W dniu 14,17,18 lutego 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Ewaluacja zewnętrzna. Kontrola w szkole podstawowej.
7.    W dniu 27 – 28 lutego 2014 r. oraz 03 marca 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Ewaluacja zewnętrzna. Kontrola w gimnazjum.
8.    W dniu 05 marca 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów w tym sześciolatków.
9.    W dniu 07 marca 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Przedstawienie wyników ewaluacji zewnętrznej.
10.    W dniu 14 marca 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Tematyka kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego szkoły.
11.    W dniu 14 kwietnia 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Zgodność z przepisami prawa warunków i sposobów oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów.
12.    W dniu 10 czerwca 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .
Tematyka kontroli: Kontrola sanitarna sprawdzająca wykonanie decyzji nr NS.HZZ.PU.9020.25.03.2013 – blok żywienia.

Kontrole 2014/2015
1.    W dniu 02 września 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .
Tematyka kontroli: Sprawdzenie wykonania zarządzenia znak NS-HD.9020.62.2013 z dnia 19.06.2013 oraz ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.
2.    W dniu 02 września 2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Organizacja pracy szkoły publicznej.
3.    W dniu 08 grudnia  2014 r. została przeprowadzona kontrola przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .
Tematyka kontroli: Kontrola sanitarna bloku żywienia.
4.    W dniu 6 lutego 2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 – kontrola doraźna.
5.    W dniu 6 lutego 2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 – kontrola doraźna.
6.    W  dniach od 13.03.2015 do 13.03.20015 przeprowadzona została kontrola  przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Chorzowie.
Tematyka kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń,  prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków,  o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
7.    W dniu 17.04.2015 została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Kontrola doraźna w związku ze złożoną skargą.
8.    W dniu 19.06.2015 została przeprowadzona kontrola przez Urząd Miasta Katowice.
Tematyka kontroli: Dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi w 2015 r.

Kontrole 2015/2016
1.    W dniu 24 września 2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .
Tematyka kontroli: Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.
2.    W dniu 23.06.2016 została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Organizacja i tematyka zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w ostatnim tygodniu nauki.
3.    W dniu 04.07.2016 została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Zakres czynności : Przekazanie protokołów kontroli doraźnej.

Kontrole 2016/2017
1.    W dniach 07 października 2016 r -12 października 2016 . została przeprowadzona kontrola przez Urząd Kontroli Skarbowej  w Katowicach .
Tematyka kontroli: Prawidłowość danych wskazanych w SIO stanowiących podstawę wyliczenia subwencji oświatowej w latach 2013 – 2014
2.    W dniu 20 października 2016 r. została przeprowadzona kontrola przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .
Tematyka kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń.
3.    W dniu 15 grudnia 2016 r. została przeprowadzona kontrola przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .
Tematyka kontroli: Kontrola stanu sanitarno – technicznego pionu żywienia.
4.    W dniu 21.03.2017 została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Zakres czynności : kontrola w zakresie prawidłowości organizacji biblioteki szkolnej
5.    W dniu 10.04.2017 została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Zakres czynności: Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw.

Kontrole 2017/2018
1.    W dniu 10.04.2017 została przeprowadzona kontrola przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  w Katowicach
Zakres czynności: Sprawdzenie wykonania decyzji 8/10 z dnia 07.01.2009 r.
2.    W dniu 09.02.2018 została przeprowadzona kontrola przez Urząd Miasta Katowice.
Tematyka kontroli: Audyt dotyczący wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym – termin wpływu do placówki.
3.    W dniu 04.04.2018 została przeprowadzona kontrola przez Urząd Miasta Katowice.
Tematyka kontroli: Ocena pracy Dyrektora.
4.     W dniach  10 – 26.04.2018 została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy.
Tematyka kontroli: Prawna ochrona pracy, bhp-wybrane zagadnienia.
5.     W dniu 16.04.2018 została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.
6.     W dniu 16.04.2018 została przeprowadzona kontrola przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Tematyka kontroli: Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej z matematyki.

Kontrole 2017/2018
1.     W dniu 09.11.2018  została przeprowadzona kontrola przez Inspektora BHP.
Tematyka kontroli: Kontrola pod względem BHP.
2.     W dniach 14.11.2018 – 03.01.2019 została przeprowadzona kontrola przez Urząd Miasta Katowice.
Tematyka kontroli: Dochody i wydatki, sprawy organizacyjno – kadrowe.
3.     W dniu 25.01.2019  została przeprowadzona kontrola przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny .
Tematyka kontroli: Kontrola bloku żywienia.


Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 16.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.
Edycja dokumentu: Adam Guzowski, 29.01.2019 r.