Obiady

Obiady

Koszt obiadów w miesiącu listopadzie 2021

Szkoła: 16 x 4,04 zł = 64,64 zł

Przedszkole: 16 x 6,54 zł = 104,64 zł

Płatności można dokonać przelewem na konto: 16 1020 2313 0000 3102 0515 2097 w tytule wpisując imię i nazwisko ucznia.

Termin płatności jest do piątego dnia danego miesiąca — szkoła, do dziesiątego dnia danego miesiąca — przedszkole (za datę zapłaty uznaje się termin wpływu środków na konto). Wpłaty dokonane po terminie intendent nalicza ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego.


Okres przedszkony i wczesnoszkolny to czas intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. Prawidłowe żywienie w tym wieku jest warunkiem ich optymalnego rozwoju, utrzymania sprawności fizycznej i intelektualnej oraz emocjonalnej. Cie­pły, dwu­da­niowy obiad to bar­dzo ważny ele­ment pra­wi­dło­wego rozwoju orga­ni­zmu dziecka. Istotne jest zbi­lan­so­wa­nie diety, cho­dzi bowiem o to, aby w każ­dym posiłku zawarte były wszyst­kie nie­zbędne skład­niki odżyw­cze. Szczególnie ważna jest dieta w okresie jesienno-zimowym, gdyż jest to czas zwiększonej zachorowalności dzieci. Skuteczną ochronę przed wielokrotnymi przeziębieniami może zapewnić odpowiednio skompensowana dieta bogata w witaminy i mikroelementy.

Ze względu na występowanie u niektórych uczniów naszego Zespołu autyzmu oraz nadpobudliwości psychoruchowej, niektóre produkty (np.: kakao) są ograniczane do minimum.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wyżywienia przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.


Katowice, dnia 14.02.2018 roku.

Zarządzenie wewnętrzne nr 01/Ż/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 14.02.2018 roku

Zmieniające zarządzenie wewnętrzne nr 01/Ż/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 29.01.2017 roku.

Na podstawie art. 106 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświaty (Dz. U. z 2017 roku poz.59 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 § 1

W zarządzeniu wewnętrznym nr 01/Ż/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 29.01.2017 roku §1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły w wysokości 4,04 zł. Opłata ta obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku”.

 § 2

W zarządzeniu wewnętrznym nr 01/Ż/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 29.01.2017 roku §2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie w wysokości 7,82 zł. oraz za korzystanie z posiłków przez pracowników samorządowych Zespołu w wysokości 7,82 zł. opodatkowane podatkiem VAT 8%.

 § 3

W zarządzeniu wewnętrznym nr 01/Ż/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 29.01.2017 roku §3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów i nauczycieli którzy przyjadą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w ramach Olimpiady między szkolnej w wysokości 6,54zł netto za śniadanie i kolację , oraz 7,82 zł netto za obiad. Do stawki netto dolicza się 8% podatku VAT.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.

Katowice, dnia 27.03.2012 roku.

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 02/Ż/2015/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 29.01.2016 roku

Na podstawie art. 67a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci uczęszczające do przedszkola
w wysokości 6,54 zł:

 1. śniadanie 30%    – 1,96 zł
 2. b) obiad 50%    – 3,27 zł
 3. c) podwieczorek 20%    – 1,31 zł        

 § 2

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci, którym przyznano świadczenia socjalne w formie całodziennego żywienia w przedszkolu w wysokości 9,44 zł:

 1. śniadanie 30%    – 2,83 zł
 2. obiad 50%    – 4,72 zł
 3. podwieczorek 20%    – 1,89 zł

 § 3

Opłaty za posiłki o których mowa w §1 i §2 będą aktualizowane na podstawie poniesionych wydatków oraz ilości wydanych posiłków.

 § 4

Opłaty za posiłki należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.

 § 5

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za zakup surowców do przygotowania posiłków podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

§ 6

Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków przez wychowanków przedszkola.

§ 7

Posiłki są wydawane w godzinach:

 1. śniadanie 9:00
 2. obiad 12:00
 3. podwieczorek 14:00

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się intendentowi.

§ 9

Wszelkie zmiany w zarządzeniu wymagają formy pisemnej i uzyskania akceptacji organu prowadzącego.

§ 10

Uchyla się zarządzenie wewnętrzne nr 02/Ż/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
z dnia 27.03.2012 roku.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.


 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XX/398/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalania wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice.
 2. Zarządzenie wewnętrzne nr 01/Ż/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 27.01.2014 r.
 3. Zarządzenie nr 02/Ż/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących z dnia
  29.01.2016 r.

I Część ogólna

 1. Osoby odpowiedzialne za stołówkę: dyrektor szkoły, intendent i kucharka.
 2. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i uczniów w stołówce: nauczyciele przedszkola i klas I-III, nauczyciel dyżurujący.
 3. W stołówce przestrzegane są zasady BHP.
 4. Posiłki przyrządzane są zgodnie z systemem HACCP. II Zasady korzystania ze stołówki szkolnej.

II Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Stołówka czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30.
 2. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są: dzieci i uczniowie, pracownicy.
 3. Posiłki dla przedszkola wydawane są:
  śniadanie w godzinach od 9.00 do 9.30
  obiad w godzinach 11.30 do 12.00
  podwieczorek o godzinie 14.00
 4. Posiłki wydawane są dla uczniów :
  Gimnazjum nr 1 na przerwie w godzinach od 11.30 do 11.50.
  Szkoły podstawowej na przerwie w godzinach od 12.30 do 1245.
  Gimnazjum nr 31, XX Liceum Ogólnokształcące na przerwie w godzinach 13.30 do 13.45.
 5. Między przerwami na godzinie lekcyjnej obiad mogą zjeść dzieci, które skończyły zajęcia szkolne.

III Zasady płatności na obiady

 1. Obiady płatne przez dzieci przedszkolne 5,37 zł.
 2. Obiady dla dzieci przedszkolnych płatne przez MOPS 8,27 zł. -obiady płatne przez uczniów 3,33zł.
 3. Obiady dla uczniów płatne przez MOPS 6,67zł.
 4. Obiady płatne przez pracowników 6,67 zł.

IV Termin płatności

 1. Opłatę za obiady należy wnosić do 5-tego każdego miesiąca.
 2. Opłatę za posiłki dzieci przedszkolnych należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.
 3. Wpłaty za posiłki przyjmowane są codziennie przez intendenta Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w godzinach od 8.00 do 14.00.
 4. Wpłaty za posiłki można dokonać na konto: PKO BP 16 1020 2313 0000 3102 0515 2097
  Rodzice dokonujący wpłat na konto bankowe zobowiązani są przekazać intendentowi dowód wpłaty w wyznaczonych powyżej terminach. W tytule należy wpisać: nazwisko I imię dziecka, klasę, opłata za obiady.
 5. Podstawą do korzystania ze stołówki szkolnej jest uiszczenie opłaty w wyznaczonych terminach za posiłki.

V Zasady zwrotów za niewykorzystane posiłki

 1. Zwroty za niewykorzystane posiłki uczniów mogą być odliczone, jeżeli absencja wynosi powyżej 3 dni.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.