Obiady

Obiady

Posiłki dla uczniów z Ukrainy dofinansowane są dzięki wsparciu
Fundacji Pomoc Maltańska — Maltańska Służba Medyczna

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Podstawa prawna:

 1. Na  podstawie art.106 ust.1 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 roku prawo oświaty (Dz.U. zasad  korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalania wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice. 
 2. Zarządzenie wewnętrzne nr 01/Ż/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 01.03.2022 roku 
 3. Zarządzenie nr 01/Ż/2021 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących z dnia 18.03.2021.

I Część ogólna

 1. Osoby odpowiedzialne za stołówkę: dyrektor szkoły, intendent i kucharka.
 2. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i uczniów w stołówce: nauczyciele przedszkola i klas I-III, nauczyciel dyżurujący.
 3. W stołówce przestrzegane są zasady BHP.
 4. Posiłki przyrządzane są zgodnie z systemem HACCP.

II Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Stołówka czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.10. 
 2. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są:
  — dzieci i uczniowie,
  — pracownicy. 
 3. Posiłki dla przedszkola wydawane są:
  — śniadanie w godzinach 9.00 do 9.30
  — obiad w godzinach 12.00 do 12.15
  — podwieczorek o godzinie 14.00 
 4. Posiłki wydawane są dla uczniów :
  — szkoły podstawowej  na przerwie w godzinach 11.45—12.35
  — XX Liceum Ogólnokształcące na przerwie w godzinach 13.20—13.35 
 5. Między przerwami na godzinie lekcyjnej obiad mogą zjeść dzieci, które skończyły zajęcia szkolne.

III Zasady płatności na obiady

 1. Obiady płatne przez dzieci przedszkolne 6,54 zł. 
 2. Obiady dla dzieci przedszkolnych płatne przez MOPS 9,44 zł.
 3. Obiady płatne przez uczniów 4,04 zł.
 4. Obiady  dla uczniów płatne przez MOPS 13,57 zł.
 5. Obiady płatne przez pracowników 13,57 zł.

IV Termin płatności

 1. Opłatę za obiady należy wnosić do 5-tego każdego miesiąca. 
 2. Opłatę za posiłki dzieci  przedszkolnych  należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca. 
 3. Wpłaty za posiłki przyjmowane są codziennie  przez intendenta  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w godzinach od 8.00 do 14.00. 
 4. Wpłaty za posiłki można dokonać  na konto: PKO BP 16 1020 2313 0000 3102 0515 2097 

  Rodzice dokonujący wpłat na konto bankowe zobowiązani są  przekazać intendentowi dowód wpłaty w wyznaczonych  powyżej terminach.
  W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko i imię dziecka, klasę, opłata za obiady.

 5. Podstawą do korzystania ze stołówki szkolnej jest uiszczenie opłaty w wyznaczonych terminach za posiłki.

V Zasady zwrotów za niewykorzystane posiłki

 1. Zwroty za niewykorzystane posiłki uczniów  mogą być odliczone, jeżeli absencja wynosi powyżej 3 dni. 
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata  podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

Czytaj (skan dokumentu — plik PDF)


Okres przedszkony i wczesnoszkolny to czas intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. Prawidłowe żywienie w tym wieku jest warunkiem ich optymalnego rozwoju, utrzymania sprawności fizycznej i intelektualnej oraz emocjonalnej. Cie­pły, dwu­da­niowy obiad to bar­dzo ważny ele­ment pra­wi­dło­wego rozwoju orga­ni­zmu dziecka. Istotne jest zbi­lan­so­wa­nie diety, cho­dzi bowiem o to, aby w każ­dym posiłku zawarte były wszyst­kie nie­zbędne skład­niki odżyw­cze. Szczególnie ważna jest dieta w okresie jesienno-zimowym, gdyż jest to czas zwiększonej zachorowalności dzieci. Skuteczną ochronę przed wielokrotnymi przeziębieniami może zapewnić odpowiednio skompensowana dieta bogata w witaminy i mikroelementy.

Ze względu na występowanie u niektórych uczniów naszego Zespołu autyzmu oraz nadpobudliwości psychoruchowej, niektóre produkty (np.: kakao) są ograniczane do minimum.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wyżywienia przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.


Katowice, dnia 01.03.2022 r.

Zarządzenie wewnętrzne nr 01/Ż/2022

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 01.03.2022 roku

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 roku poz. 1082)
zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów Szkoły Podstawowej i XX Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 4,04 zł. Opłata ta obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

§2

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie w wysokości 13,57 zł oraz za korzystanie z posiłków przez pracowników administracji ,obsługi Zespołu w wysokości 13,57 zł .

§3

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów i nauczycieli, którzy przyjadą do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w ramach Olimpiady Międzyszkolnej w wysokości 6,54 zł netto za śniadanie i kolację oraz 8,13 zł netto za obiad. Do stawki netto dolicza się 8% podatku VAT.

§4

Opłatę za obiady należy wnosić do 5-tego każdego miesiąca. Wpłaty za posiłki można dokonać na konto bankowe:
PKO BP 16 1020 2313 0000 3102 0515 2097.
Rodzice dokonujący wpłat na konto zobowiązani są przekazać Intendentowi dowód wpłaty w wyznaczonych powyżej terminach. W tytule należy wpisać: nazwisko i imię dziecka, klasę, opłata za obiad.

§5

Ustala się możliwość zwrotów za niewykorzystane posiłki uczniów, jeżeli absencja wynosi 3 dni.

§6

Dopuszcza się możliwość kupowania pojedynczych posiłków.

§7

Ustala się naliczanie odsetek w razie nieterminowego uregulowania płatności. Odsetki za opłacenie po terminie należności cywilnoprawnych, do jakich zalicza się wyżywienie na stołówce szkolnej będzie pobierane na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego w ustawowej wysokości 7%.

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Intendentowi.

§9

Wszelkie zmiany w zarządzeniu wymagają formy pisemnej i uzyskania akceptacji organu prowadzącego.

§10

Uchyla się zarządzenie wewnętrzne 01/Ż/2021 z dnia 18.03.2021 roku Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

Pobierz plik PDF


Katowice, dnia 11.03.2022 r.

Zarządzenie wewnętrzne nr 02/Ż/2022

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 11.03.2022 roku

Na podstawie art. 106 Prawa Oświatowego
zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów Szkoły Podstawowej i XX Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 4,04 zł. Opłata ta obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

§2

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów, którym przyznano świadczenia socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie w wysokości 13,57 zł oraz za korzystanie z posiłków przez pracowników administracji, obsługi Zespołu w wysokości 13,57 zł .

§3

Zwolnić z opłat za wyżywienie dzieci uchodźców, przybywających z Ukrainy w terminie od 28.08.2022r. do 31.08.2022r.

§4

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez uczniów i nauczycieli, którzy przyjadą do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w ramach Olimpiady Międzyszkolnej w wysokości 6,54 zł netto za śniadanie i kolację oraz 8,13 zł netto za obiad. Do stawki netto dolicza się 8% podatku VAT.

§5

Opłatę za obiady należy wnosić do 5-tego każdego miesiąca. Wpłaty za posiłki można dokonać na konto bankowe:
PKO BP 16 1020 2313 0000 3102 0515 2097.
Rodzice dokonujący wpłat na konto zobowiązani są przekazać Intendentowi dowód wpłaty w wyznaczonych powyżej terminach. W tytule należy wpisać: nazwisko i imię dziecka, klasę, opłata za obiad.

§6

Ustala się możliwość zwrotów za niewykorzystane posiłki uczniów, jeżeli absencja wynosi 3 dni.

§7

Dopuszcza się możliwość kupowania pojedynczych posiłków.

§8

Ustala się naliczanie odsetek w razie nieterminowego uregulowania płatności. Odsetki za opłacenie po terminie należności cywilnoprawnych, do jakich zalicza się wyżywienie na stołówce szkolnej będzie pobierane na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego w ustawowej wysokości 7%.

§9

Wykonanie zarządzenia powierza się Intendentowi.

§10

Wszelkie zmiany w zarządzeniu wymagają formy pisemnej i uzyskania akceptacji organu prowadzącego.

§11

Uchyla się zarządzenie wewnętrzne 01/Ż/2021 z dnia 18.03.2021 roku Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 28.02.2022r.

Pobierz plik PDF


Katowice, dnia 11.03.2022 roku.

Zarządzenie wewnętrzne nr 03/Ż/2022

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z dnia 11.03.2022r.

Na podstawie art. 106 ustawy Prawa Oświatowego
zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci uczęszczające do przedszkola
 w wysokości 6,54 zł:
a) śniadanie 30% — 1,96 zł
b) obiad 50% — 3,27 zł
c) podwieczorek 20% — 1,31 zł

§2

Ustala się opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci, którym przyznano świadczenia socjalne w formie całodziennego żywienia w przedszkolu w wysokości 9,44 zł:
a) śniadanie 30% — 2,83 zł
b) obiad  50% — 4,72 zł
c) podwieczorek  20% — 1,89 zł

§3

Opłaty za posiłki o których mowa w §1 i §2 będą aktualizowane na podstawie poniesionych wydatków oraz ilości wydanych posiłków.

§4

Opłaty za posiłki należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.

§5

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za zakup surowców do przygotowania posiłków podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

§6

Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków przez wychowanków przedszkola.

§7

Zwolnić z opłat za wyżywienie dzieci uchodźców, przybywających z Ukrainy w terminie od 28.02.2022r do 31.08.2022r.

§8

Ustala się naliczanie odsetek w razie nieterminowego uregulowania płatności. Odsetki za opłacenie po terminie należności cywilnoprawnych, do jakich zalicza się wyżywienie na stołówce szkolnej, będzie pobierane na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości 7%.

§9

a) śniadanie 9:00
b) obiad 12:00
c) podwieczorek 14:00

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się intendentowi.

§ 11

Wszelkie zmiany w zarządzeniu wymagają formy pisemnej i uzyskania akceptacji organu prowadzącego.

§ 12

Uchyla się zarządzenie wewnętrzne nr 02/Ż/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
 z dnia 29.01.2016 roku.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.03.2022 roku.

Pobierz plik PDF