Pedagog

Praca pedagoga obejmuje następujące obszary działań:

 1. Zadania ogólno wychowawcze
  • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w placówce
  • Pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
  • Poradnictwo dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów
  • Monitoring obowiązku szkolnego
  • Pełnienie funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa w zespole
  • Praca w komisji stypendialnej
  • Praca w komisji dyscyplinarnej
  • Monitoring losów absolwentów placówki
  • Udzielanie pomocy przedmedycznej w razie nieobecności higienistki w placówce
 2. Profilaktyka wychowawcza
  • Realizacja treści programowych miejskich, ogólnopolskich, wewnątrzszkolnych programów profilaktycznych
  • Poradnictwo dla nauczycieli, wychowawców i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień
  • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w aspekcie różnorodnych działań profilaktycznych
 3. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
  • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków edukacyjnych uczniów
  • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z wybranymi uczniami
 4. Indywidualna opieka pedagogiczna
  • Eliminowanie napięć pojawiających się w przypadku niepowodzeń szkolnych
  • Organizowanie różnych form terapii dla uczniów wykazujących objawy niedostosowania społecznego
  • Pomoc w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów w szkole i poza szkołą
 5. Pomoc materialna
  • Diagnoza sytuacji materialno-bytowej rodziny
  • Organizowanie akcji charytatywnych
  • Pozyskiwanie sponsorów
 6. Ustawiczne doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz cykliczny udział w spotkaniach Grupy Wsparcia Pedagogów i Psychologów Miasta Katowice

 


Pedagog Małgorzata Gołabek
Godziny konsultacji pedagoga

Poniedziałek — 8.00—12.00
Wtorek — 9.30—12.30 i 14.30—16.00
Środa — 10.30—13.30
Czwartek —9.00—10.00 i 13.30—14.30
Piątek — 10.30—13.30

Konsultacje dla rodziców

Poniedziałek — 8.00—9.00
Wtorek — 15.00—16.00


Współpraca

Pedagog i psycholog szkolny współpracuje
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach

40-061 Katowice
ul. Mikołowska 13A
tel. 0 32 251-15-99
tel. zaufania 0 32 257-14-82
e-mail oik@mops.katowice.pl