Psycholog

Psychologiem w Zespole jest Beata Marciniak- Góra
Psycholog w Zespole prowadzi:

 1. Działalność terapeutyczną
  Udzielanie pomocy psychologicznej na terenie przedszkola oraz szkoły: dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom w postaci porad, konsultacji, interwencji w sytuacjach problemowych; problemowych także prowadzenie zajęć specjalistycznych:

  • terapia psychoruchowa w przedszkolu,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • terapia Biofeedback; będąca nieinwazyjną metodą psychofizjologii stosowanej, która trenuje funkcje neuropsychiczne i psychosomatyczne na poziomie centralnego układu nerwowego. BFB jest efektywną metodą leczenia zaburzeń, które wynikają z dysfunkcji mózgu, np. związanych z nadpobudliwością psychoruchową czy zaburzeniami procesu uczenia się i zespołu zaburzenia koncentracji uwagi. Treningi przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia EEG biofeedback;
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • terapia psychologiczna.
 2. Działaność diagnostyczną
  • rozpoznawanie przyczyn i trudności w opanowaniu treści dydaktycznych oraz zaburzeń zachowania,
  • prowadzenie psychologicznych badań testowych-diagnoza intelektu oraz osobowości.
 3. Działalność profilaktyczno-edukacyjną
  • prowadzenie zajęć dla liceum i gimnazjum zgodnie z zadaniami do realizacji przedstawionymi w Programie Wychowawczym oraz Programie Profilaktyki
  • konsultacje i prowadzenie współpracy z placówkami związanymi z udzielaniem pomocy i wsparcia dla wychowanków Zespołu-Poradnie Psychologiczne, MOPS-y, kuratorzy sądowi, Policja, Poradnie specjalistyczne itp.

W klasach I-III uczniowie mogą korzystać z metod terapeutycznych poprawiających funkcjonowanie pracy mózgu. Dużym atutem tych metod jest wykorzystanie atrakcyjnego dla dzieci sprzętu komputerowego i uczestniczenie w różnego rodzaju grach często mających formę zabawy.

Pierwszą metodą jest EEG Biofeedback, który poprawia przede wszystkim funkcje poznawcze osoby trenowanej. Odbywa się to poprzez zmianę czynności bioelektrycznej i stymulację neuroplastycznych możliwości mózgu. Metoda ma zastosowanie między innymi przy zaburzeniach procesu uczenia się, nadpobudliwości, problemach koncentracji uwagi, ADHD, ADD, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, zaburzeniach rozwoju mowy, zaburzeniach zachowania. Celem prowadzenia treningów EEG Biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgowych oraz poprawa czynności bioelektrycznej mózgu, która ma bezpośrednie przełożenie na lepsze psychiczne funkcjonowanie osoby trenowanej.

Druga to metoda Warnkego. Wykorzystywana jest ona do terapii zaburzeń czytania i pisania dla dzieci z trudnościami w nauce oraz z zaburzeniami mowy lub percepcji słuchowej. Metoda ta ma również zastosowanie przy problemach w nauce języków obcych. U dzieci, które uczestniczą w tej terapii obserwuje się poprawę w zakresie umiejętności pisania, czytania oraz przetwarzania bodźców słuchowych i rozwoju mowy.

Wyżej wymienione metody wpływają na poprawę współpracy między półkulami mózgowymi , a przez to na lepsze przetwarzanie docierających informacji. Kompleksowa poprawa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego jest przyczyną wzrostu umiejętności adaptacji i funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

foto_gabinet02

Współpraca

Pedagog i psycholog szkolny współpracuje z
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach

40-061 Katowice
ul. Mikołowska 13A
tel. 0 32 251-15-99
tel. zaufania 0 32 257-14-82
e-mail oik@mops.katowice.pl