Rada Rodziców

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Rodzicu zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia – Pobrzerz/przeczytaj

RODZICU!!!

Sprawdź czy wpłaciłeś już zadeklarowaną kwotę na konto Rady Rodziców.
Pamiętaj, bez Twojej wpłaty możemy mniej…

Dane do przelewów:

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
Rada Rodziców – ZSPDNISS – K-ce
Konto nr: Śląski Bank Spółdzielczy “SILESIA” 68 8437 0002 0010 0158 2363 0001
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa
Przewodnicząca: Marzena Klimas
Z-ca przewodniczącej: Grażyna Stanik
Skarbnik: Teresa Mróz

plakat_wspolpraca_rodzice01

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słabo Słyszących w Katowicach serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy dokonali wpłaty na poczet Komitetu Rodzicielskiego.

Pragniemy z Państwa pomocą utrzymać należyty standard funkcjonowania szkoły tak, by wszystkie dzieci spędzały czas w szkole kreatywnie, bezpiecznie i godnie.

Mając na uwadze rozwój Naszych Dzieci, postanowiliśmy nadal wspierać finansowo ich wyjazdy na konkursy przedmiotowe oraz imprezy sportowe, a także zakupić dyplomy czy nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.
Chcielibyśmy także umilić uczniom takie dni jak Wigilia, Dzień Dziecka, zakupując słodycze i dofinansowując organizowane spotkania integracyjne.

Finansujemy w całości opiekę medyczną lekarza.

Mam nadzieję, że Państwo przychylnie ustosunkują się do naszych planów i zechcą wesprzeć Komitet Rodzicielski dalszymi wpłatami.
Uprzejmie przypominamy, iż mogą to być wpłaty jednorazowe (100 zł za rok) lub w dowolnie zdeklarowanych ratach u skarbnika klasowego. Istnieje także możliwość przelewu elektronicznego na wyżej podane konto.

Link do kalendarium na rok szkolny 2013–2014

UWAGA RODZICE!

Ruszyła kampania społeczna “Dopalacze kradną życie”

  1. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronach internetowych MSW i Policji
    Przeczytaj więcej na stronach MSW i Policji
  2. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów – nowe narkotyki “dopalacze” Przeczytaj

Informacje dla rodziców

Czym jest Ustawa o Systemie Oświaty?

To podstawowy dokument regulujący system oświaty w Polsce. Faktycznie jest to ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – UoSO. Najważniejsze zapisy dotyczące rodziców stanowią art. 50-54 ustawy. W szkołach publicznych rodzice mogą tworzyć Rady Szkoły (nie mylić z Radą Rodziców), która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także uchwala swój statut, przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły, opiniuje projekt planu finansowego. Rada Szkoły może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, które to wyniki mają dla kuratorium charakter wiążący. Rada Szkoły opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. W skład Rady Szkoły oprócz rodziców wchodzą także nauczyciele. W jej posiedzeniach może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady. W szkołach niepublicznych raczej rzadko spotyka się Rady Szkoły, wówczas jej zadania przejmuje Rada Pedagogiczna.

Jakie są uprawienia Rady Rodziców?

Obligatoryjnie w szkołach publicznych działają Rady Rodziców. W ich skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zabraniu rodziców danego oddziału. Jeden rodzic reprezentuje jedno dziecko, a wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz wyborów przedstawicieli rad oddziałowych.

Uprawnienia Rady Rodziców:

  1. Występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

  2. Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczna, programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci. Program wychowawczy jest realizowany przez nauczycieli;

  3. Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści
    i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

  4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeżeli taki obowiązek został na szkołę nałożony oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. Uzyskanie porozumienia w sprawie obu tych programów jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie chociażby jednego z tych programów, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (kuratorium). Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. W szkołach niepublicznych programy te ustala organ wskazany w statucie.

Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa ustalony przez nią regulamin.