Rejestry, ewidencje, archiwa

logotyp_bip02

Informacja o prowadzonych rejestrach,
ewidencjach, archiwach

 1. Akta osobowe pracowników
  Udostępnianie: Kadry
 2. Arkusze ocen uczniów
  Udostępnianie: Sekretariat
 3. Księga arkuszu ocen
  Udostępnianie: Składnica akt
 4. Ewidencja czasu pracy
  Udostępnianie: Kadry
 5. Księga uczniów
  Udostępnianie: Sekretariat
 6. Księga zastępstw.
  Udostępnianie: Wicedyrektorzy
 7. Książka kontroli
  Udostępnianie: Kadry
 8. Księga kasowa
  Udostępnianie: Sekretariat / Intendent
 9. Księga korespondencyjna
  Udostępnianie: Kadry
 10. Księgi inwentarzowe
  Udostępnianie: Sekretariat
 11. Indywidualne teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  Udostępnianie: Wicedyrektorzy
 12. Dzienniki lekcyjne
  Udostępnianie: Wychowawcy klas / Sekretariat
 13. Dzienniki zajęć
  Udostępnianie: Nauczyciele prowadzący / Sekretariat
 14. Dzienniki indywidualnego nauczania
  Udostępnianie: Wychowawcy klas / Sekretariat
 15. Dziennik pedagoga, psychologa
  Udostępnianie: Psycholog / Pedagog / Sekretariat
 16. Ewidencja zatrudnionych pracowników
  Udostępnianie: Kadry
 17. Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
  Udostępnianie: Kadry
 18. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
  Udostępnianie: Sekretariat
 19. Ewidencja pieczęci i pieczątek
  Udostępnianie: Sekretariat
 20. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  Udostępnianie: Kadry
 21. Ewidencja udostępniania dokumentacji w składnicy akt
  Udostępnianie: Sekretariat / Referent
 22. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
  Udostępnianie: Sekretariat
 23. Ewidencja wydanych zaświadczeń przekazywanych szkole przez OKE
  Udostępnianie: Sekretariat
 24. Rejestr otrzymanych i wydanych druków rowerowych i motorowerowych
  Udostępnianie: Sekretariat
 25. Rejestr wypadków uczniów
  Udostępnianie: Inspektor bhp / Sekretariat
 26. Rejestr wypadków
  Udostępnianie: Inspektor bhp / Sekretariat
 27. Rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takiej pchorobie
  Udostępnianie: Inspektor bhp / Sekretariat
 28. Rejestr zwolnień lekarskich
  Udostępnianie: Kadry
 29. Rejestr skarg i wniosków
  Udostępnianie: Kadry
 30. Rejestr upoważnień
  Udostępnianie: Kadry
 31. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
  Udostępnianie: Dyrektor
 32. Rejestr decyzji administracyjnych dyrektora
  Udostępnianie: Sekretariat
 33. Rejestr zarządzeń dyrektora
  Udostępnianie: Sekretariat

Osoba wprowadzająca dokument: Mariusz Chodorek
Data wprowadzenia: 16.10.2014 r.
REJESTR ZMIAN:
Utworzenie dokumentu: Mariusz Chodorek, 18.09.2014 r.